More Website Templates at TemplateMonster.com!

Sistem potpuno automatizovane isporuke naftnih derivata na auto-pretakalištu "KONAL"

Sistem "Konal" je računarski sistem koji sa pratećom industrijskom opremom i nadzorno-upravljačkim sistemom SCADA u potpunosti upravlja radom auto-pretakališta. Sistem obuhvata aktivnosti od momenta sklapanja ugovora i formiranja dnevnih planova isporuke derivata, identifikuje i registruje prevoznika, formira red za čekanje, reguliše ulazak na mesto naliva, automatski vrši nalivanje derivata i kontrolu dotura goriva, prati izlazak sa mesta naliva, izdaje prateću dokumentaciju i registruje sve faze u postupku isporuke derivata. Omogućeno je daljinsko upravljanje i nadzor sistemom naliva.

Dobili smo sertifikat za sistem "Konal" izdat od Ruske Federacije, pogledajte ovde

Izgled auto - pretakališta kapaciteta 4500 t derivata dnevno realizovanog u Jaroslavu Rusija mart 2000.

nalivnamesta
Prikaz nalivnih mesta (10 perona).

 

KONAL prikaz stanja na peronima i komande za upravljanje isporukom derivata u komandnom centru:

naftnaprivreda

 

komanda tesla
Komandni centar

 

Funkcionalne osobine sistema KONAL

 • Preko SCADA sistema vrši nadzor i upravljanje sistemom dotura goriva iz rezervoara. Prikazan na slici.

nprivreda3

 • Nadzor i upravljanje samim nalivom auto-cisterni.

nprivreda4

 • Sistem identifikacije i registracije prevoznika i upravljanje pristupom nalivnoj stanici.
 • Direktno je spregnut sa komercijalnom i finansijskom službom.
 • Izdaje otpremnice.
 • Hronološka registracija svih događaja u sistemu naliva:
- dojava kvara
- izveštaj o radu tehničkog sistema dotura derivata i naliva
- izveštaj o izdatim derivatima
- finansijski izveštaj o obavljenim nalivima
- izveštaj o radu operatora

 

Benefiti realizovanog sistema

 • Sprečavanje grešaka u manipulaciji pri pretakanju naftnih derivata u auto-cisterne.
 • Efikasniji sistem autentifikacije korisnika i brže izdavanje propratne dokumentacije.
 • Isključena mogućnost greške izazvane ljudskim faktorom.
 • Drastično smanjen broj osoblja potrebnog za opsluživanje pretakališta.
 • Nema izlaganja ljudstva teškim ambijentalnim uslovima rada i naftnim isparenjima.
 • Permanentni uvid u pogonsku spremnost pretakališta omogućava blagovremeno otklanjanje kvarova i gubitke u eksploataciji svodi na minimum.
 • Hronološko praćenje rada pretakališta i samim tim brzo otkrivanje uzroka havarijskih i drugih neispravnosti sistema.
 • Automatsko upravljanje doturom goriva obezbeđuje ravnomerno habanje pumpi i njihov minimalni rad u praznom hodu.
 • Praćenje rada procesne opreme daje uvid u stepen pohabanosti i upoređivanjem sa fabričkom dokumentacijom i eksploatacionim karakteristikama omogućava racionalno i efikasno planiranje remonta